ประกันรถยนต์คืออะไร

ประกันรถยนต์ คืออะไร          ประกันรถยนต์ คือ การประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ โดยประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองผู้ที่ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายจากการใช้รถหรืออยู่ในทางหรือจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถคันนั้น ประกันรถยนต์ มี 2 ประเภท คือ การประกันรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance)            เป็นประกันรถยนต์ประเภทที่กฏหมายให้เจ้าของรถซึ่งใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ ต้องจัดให้มีประก