ประกันรถยนต์คืออะไร

ประกันรถยนต์ คืออะไร

         ประกันรถยนต์ คือ การประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ โดยประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองผู้ที่ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายจากการใช้รถหรืออยู่ในทางหรือจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถคันนั้น

ประกันรถยนต์ มี 2 ประเภท คือ

 • การประกันรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance)

           เป็นประกันรถยนต์ประเภทที่กฏหมายให้เจ้าของรถซึ่งใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ ต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ประสบภัย โดยจะต้องทำประกันกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถเท่านั้น โดยเจตจำนงเพื่อให้เกิดความคุ้มครองแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนที่ประสบภัยเป็นสำคัญ

 • การประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

           เป็นประกันภัยที่กฏหมายไม่ได้บังคับขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เอาประกันภัยที่เห็นถึงความเสี่ยงและต้องการกระจายความเสี่ยงไปยังบุคคลอื่น คือการประกันภัยไว้กับบริษัทผู้รับประกันภัย โดยผู้เอาประกันสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองตามความประสงค์ได้ โดยบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้ออกกรมธรรม์ให้ไว้เป็นหลักฐาน โดยความคุ้มครองจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นตามประเภทของการประกันรถยนต์

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง

 • อัตราเบี้ยประกันรถยนต์ภาคบังคับ จะแบ่งตามประเภทของรถ
 • อัตราเบี้ยประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้
 1. เบี้ยประกันภัยพื้นฐานตามประเภทรถ
 2. ลักษณะการใช้รถ
 3. ขนาดรถยนต์
 4. อายุผู้ขับขี่
 5. กลุ่มรถยนต์
 6. อายุรถยนต์
 7. จำนวนเงินเอาประกันภัย
 8. อุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ

smithailand